วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิจารณาให้ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้เรียน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาให้ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้เรียน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา