วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน โดยระบบ Google Sites ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน โดยระบบ Google Sites ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา และนายพิษณุ อุทกัง ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last