วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมประจำปีวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประจำปีวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา