วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดี และต้อนรับครูผู้ช่วยและครูพิเศษสอน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และแสดงความยินดีกับครู พรนภัส เทพพัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และต้อนรับครูผู้ช่วย ครูธีรศักดิ์ ขวัญเมือง แผนกการตลาด และครูพิเศษสอน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ครูปฐมารัตน์ มาระโภชน์ และครูผู้สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ครูธัญชนก ยิ่งศักดิ์มงคล ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา