วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ครูลินรดี บุญดีชยาภรณ์ จากวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last