โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งรอบ การเข้าปฐมนิเทศ ระดับชั้น ปวช. ๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระดับชั้น ปวส. ๑ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ Live สด ผ่าน Facebook page งานทะเบียน

Next Last