วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และบรรณาธิการกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) ยึดโยงมาตรฐานอาชีพ นำร่อง ๕ สาขาวิชา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และบรรณาธิการกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) ยึดโยงมาตรฐานอาชีพ นำร่อง ๕ สาขาวิชา ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร