วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (center of vocational Manpower networking Management :CVM) หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น ๓ สาขาอาหารและโภชนาการ สำหรับครูจากสถานศึกษาที่เป็นศูนย์ความเป็น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (center of vocational Manpower networking Management :CVM) หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น ๓ สาขาอาหารและโภชนาการ สำหรับครูจากสถานศึกษาที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ครูนำความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น ๓ เพื่อให้ครูนำความรู้ไปบูรณาการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการประกอบอาหารไทยของนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตามสมรรถนของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) มาตรฐาน ฝีมือแรงงาน และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)

Next Last