วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประเมินรองผู้อำนวยการ นิตยา เสาหงส์ เนื่องในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการ อเนก สุขสว่าง ข้าราชการบำนาญ วิทยากรพี่เลี้ยงเข้าประเมินรองผู้อำนวยการ นิตยา เสาหงส์ เนื่องในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา