วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้แทนชุมชน ๑. คุณนิวัตร์ ประเสริฐพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๒. บุษราคัม เนียมมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ๓. คุณเฉิดโฉม สังขนั้นท์ กรรมการชุมชนหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last