วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ(ปวพ.) แบบโมดูล ครั้งที่ ๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการฯ ดวงพร ราษฎร์เจริญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ(ปวพ.) แบบโมดูล ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร