วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนนรู้เพื่อสร้างทักษะคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ CVM ๔.๐ ในระดับอาชีวศึกษา สำหรับครูสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดการเรียนนรู้เพื่อสร้างทักษะคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ CVM ๔.๐ ในระดับอาชีวศึกษา สำหรับครูสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา