วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้ารับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร และสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Next Last