วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการเขียนแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุกฤตา แสวงทรัพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา