วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา