วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวโน้มการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ในยุคโควิด 19 ” โดย ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง Chief Executive Officer Skill Shape Company การแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

Next Last