วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเรียนต่อสายอาชีพในยุค ๔.๐ เป็นอย่างไร ” โดย ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี