วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

นิทรรศการศิลปกรรม 2020 Art Exhibition R Project No.13 “ GHOST TOWN” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาจัดงานนิทรรศการศิลปกรรม 2020 Art Exhibition R Project No.13 “ GHOST TOWN” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อแสดงผลงานของครูและนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last