วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ดำเนินการมอบตัว ทำสัญญาและลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการมอบตัว ทำสัญญาและลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last