วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ของครูและบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรม การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และได้รับเกียรติจากดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา