วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบนางสาวดวงพร ราษฏร์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธี และดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จำนวน ๙๐ คน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กับสถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม