วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาค ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

           ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีและให้ กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ รางวัลที่ได้ดังนี้ ๑. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ๒. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ๓. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดมารยาทไทย ๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ๖. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ๗. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ๘. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔