วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ ๓,๑๐ และ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา