วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูทุกแผนกวิชา และงานแนะแนวอาชีพและ การจัดหางาน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ผ่านระบบออนไลน์)