วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts of Landmarks in Thailand

           ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts of Landmarks in Thailand ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ ดังนี้ ๑. คุณศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการและประธานอนุกรรมการวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๒. ศ.ดร.พิชัย สดภิบาล อนุกรรมการวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๓. คุณสมประสงค์ โขมะพัตร อนุกรรมการวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ๔. คุณศุภมาศ พยัฆวิเชียร อนุกรรมการวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต