วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

           ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อและโรคติดต่อทางเดินอาหารของผู้บริโภค และเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย