วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

โครงการ English and Chinese on Mondays ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโครงการ English and Chinese on Mondays ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อการสื่อสารด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยดำเนินโครงการตลอดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา