วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมประชุมกับกับสถานทูตสาธารณรัฐเช็ก เพื่อปรึกษาหารือการออกแบบชุดผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐเช็ก สำหรับโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน สาขางานแฟชั่นดีไซน์ เข้าร่วมประชุมกับกับสถานทูตสาธารณรัฐเช็ก เพื่อปรึกษาหารือการออกแบบชุดผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐเช็ก สำหรับโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑