วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ห้องสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ห้องสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔