วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาและรับหนังสือเรียน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาและรับหนังสือเรียน ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการกำหนดเวลาแบ่งตามระดับชั้น โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด