วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการตรวจคัดกรองจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา