วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

           ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในเด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา