วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

งานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านการเรียน และการป้องกันพฤติกรรมการเบี่ยงเบน เข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของนักเรียน โดยดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา