วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ การฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน ๘ หลักสูตร ดังนี้ ๑. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ๒. การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบัญชี ๓. การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต ๔. การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ ๕. การใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางงาน) ๖. การใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ๗. งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ๘. การผสมเครื่องดื่มและบริหารจัดการบาร์แบบมืออาชีพ

Next Last