วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การอบรมจัดขึ้นในวันที่ ๕ กันยายน และ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ #วิทยากรในการอบรม - ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ - นางฉวีวรรณ จันทรชิต ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี - นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี - นางสาวสุพิชญา รักแดง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี - นางสาวสุภาภรณ์ ราชจินดา ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี - นางสาวกิ่งทอง สัตยาอภิธาน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี