วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรอาหารไทยฟิวชั่น ให้กับครูในสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรอาหารไทยฟิวชั่น ให้กับครูในสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระหว่างวันที่ 11 -12,18 ก.ย 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และท่าน ดร.พิริยพงศ์ แจ้งเจนวิทย์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการบรรยายพิเศษ และสถานศึกษาเครือข่าย Excellent Center สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑๑ แห่ง เข้าร่วมการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จาก คุณไวภพ แซ่ปึง เชฟผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

Next Last