จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาอาชีพอาหาร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาอาชีพอาหาร ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ควบคู่การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นายสุรัตน์ ปาละนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สภาการศึกษา ดร.กาญจนา หงส์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาการศึกษา อาจารย์กรรณิการ์ มันตาภรณ์ ผู้แทนจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คุณอติวิท เติมลาภ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและความร่วมมือ บ.ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดร.ลฎาภา มอร์เตโร ครูใหญ่ ศูนย์การเรียน บริษัทเอสแอนด์พี ซินดิแคท จำกัด (มหาชน) คุณวิชชุพันธ์ จันทรมณี ผู้จัดการแผนกสรรหาคัดเลือกบุคลากร บริษัท พูดแพชชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร คณะครูของสถานศึกษา Excellence Center สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ของสถานศึกษาเครือข่าย ทั้ง ๑๑ สถานศึกษา

Next Last