วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก MR. Jeric Muli และอาจารย์เมโลเจน พงษ์ประสิทธิ์ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการอบรม ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม คือ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียน นักศึกษา มีองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้นและมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน