วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมบรรณาธิการกิจ คู่มือหลักสูตรอบรมครูนิเทศก์ (ครั้งที่ 2)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมบรรณาธิการกิจ คู่มือหลักสูตรอบรมครูนิเทศก์ (ครั้งที่ 2) ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Google meet โดย ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผอ.รุ่งนภา จิตต์ประสงค์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ผอ.ประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รองพลภัทร เลาหสูต รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รองเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ศน.ดุษฎี น้อยใจบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์