วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์ และ Mr.Barry Steven Markwick จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นวิทยากร อบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม คือ ครูผู้สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจากวิทยาลัยฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จำนวน ๑๑ สถานศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการสอนระดับอาชีวศึกษา