วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔