วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดประชุมการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ จัดประชุมการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนโยบายหลักข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม กับบริบทของสังคมไทย และในวาระเร่งด่วนให้มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จึงเห็นสมควรเชิญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร และหัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑๑ แห่ง เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์