วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔