วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการการประชุมปฏิบัติการ ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ

           งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการการประชุมปฏิบัติการ ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา