วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดเชิงเทรา เป็นวิทยากร ในวันที่ ๕ สิงหาคม และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ การอบรมผ่านระบบออนไลน์