วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ บริการอาหารในพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ บริการอาหารในพิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเรือนรับรอง พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงแทรา