วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้ารับการนิเทศการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ.ห้องพุทธ ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราโดยคณะการจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นาย โสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และ นายอภัย งามแสง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต