วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดการประชุมเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพอาหาร เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ จัดการประชุมเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพอาหาร เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ สกศ. และหน่วยงานเครือข่าย ๑. ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ๒. ดร.ศิรพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. ๔. ดร.กาญจนา หงส์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สกศ. ๕. นายวิชัยณรงค์ ปุ่นแก้ว กลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สกศ. ๖. นายสมหมาย โยวราช สำนักอำนวยการ กสศ. ๗. นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน ๘. ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ๙. นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ๑. นางสาวกรรณิการ์ มันตาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒. นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ๓. นางพนิดา กิตติธำรงกุล กลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สกศ. ๔. นางสาวนวพร กาญจนศรี กลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สกศ. ๕. นางสาวมาลีวรรณ ปูนขุนทด กลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สกศ. ๖. นางสาวก่อกานต์ หมีทอง กลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สกศ. ๗. คุณจิตรฤดี ฉิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทวิภาคี บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ๘. คุณเกวลี จันทร์สุริยวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการการศึกษา บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ๙. สถานศึกษาเครือข่าย จำนวน ๒ แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

Next Last