วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการ fix it center ๒๕๖๔ มอบอาหารปรุงสำเร็จและเครื่องดื่ม กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid -19

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ และงานโครงการพิเศษ ร่วมกับแผนกอาหาร ดำเนินโครงการ fix it center จิตอาสา สนับสนุนอาหารกล่อง น้ำสมุนไพร และขนม ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid -19 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร วันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน 2564