วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมออนไลน์เพื่อการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เข้าประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องพุทธรักษา ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา